Loading...

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Úvodní ustanovení

 1. Následující podmínky definují vztahy mezi obchodní firmou EP ecommerce s.r.o., IČ: 092 83 625, se sídlem na adrese: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, registrovanou u Krajského soudu v Brně pod číslem C, vložka 118149 a s kontaktním emailem info@epecommerce.cz (dále označenou jako „poskytovatel“) a uživateli webového portálu nabytekabydleni.cz (dále "uživatel").
 2. Tyto podmínky se týkají práv a povinností plynoucích ze smluv o poskytování služeb, jež byly uzavřeny skrze webové stránky poskytovatele či prostřednictvím Facebooku.
 3. Taktéž stanovují zásady pro používání služby nabytekabydleni.cz a souvisejících webových stránek.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu či aktualizaci těchto podmínek, přičemž nová verze nabude platnosti okamžikem jejího zveřejnění na webu.

 

II.

Obsah smlouvy o poskytování služeb

 1. Poskytovatel se zavazuje začlenit uživatele do systému crosta.cz, za podmínky, že uživatel poskytne validní osobní informace (viz články 8 a 9).

 

III.

Uzavření smlouvy o poskytování služeb

 1. Smlouva je uzavřena buď vložením emailové adresy uživatele na webovou stránku nebo přihlášením uživatele skrze Facebook. Emailová adresa, kterou uživatel zadá, je považována za aktuální a správnou dle těchto podmínek.
 2. Uživatel dává souhlas, aby poskytovatel ihned po uzavření smlouvy začal s poskytováním služeb.
 3. Uživatel souhlasí s elektronickým způsobem komunikace při uzavírání smlouvy a přebírá na sebe všechny s tím spojené náklady (např. náklady za internetové připojení).

 

IV.

Podmínky služby

 1. Může se stát, že poskytovatel nebude schopen službu nabídnout kvůli technickým problémům na straně uživatele nebo třetích stran. Příkladem mohou být výpadky dodávky elektrické energie, nestabilita datové sítě, poruchy způsobené externími entitami nebo nepředvídanými událostmi.
 2. Při provozu služby se mohou objevit výpadky, dočasné omezení či přerušení nebo zhoršení kvality poskytovaného servisu.

 

V.

Využívání služby

 1. Služba je primárně určena pro uživatele. Bez souhlasu poskytovatele nesmí uživatel umožnit přístup k službě třetí straně.
 2. Uživatel by měl zamezit použití mechanismů či software, který by mohl negativně ovlivnit provoz poskytovatele nebo bezpečnost webu.
 3. Uživatel se zavazuje, že nebude narušovat provoz serveru poskytovatele nebo provádět jakýkoliv útok na server. Zvláště je zakázáno přetěžovat server neustálými dotazy.

 

VI.

Odpovědnost poskytovatele za vady a reklamace

 1. Práva a povinnosti obou stran ve vztahu k odpovědnosti poskytovatele za možné nedostatky služby se řídí aktuálními právními normami, zejména ustanoveními § 499 a dalšími zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Uživatel může uplatnit svá práva spojená s odpovědností za vady služby písemně prostřednictvím emailu na uvedené kontaktní adrese.

 

VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel si uvědomuje, že software použitý na webové stránce je chráněn autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nepodnikne žádné kroky, které by umožnily jemu či třetí straně neoprávněně manipulovat nebo využívat software, jehož vlastníkem nebo licencovaným uživatelem je poskytovatel.
 2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán jakýmikoli kodexy chování dle § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

 

VIII.

Pravidla pro užívání webu

 1. Osoba přistupující na webovou stránku souhlasí, že bez písemného souhlasu provozovatele webu nemá právo používat texty, grafiky či jiné materiály chráněné autorským právem na této stránce.
 2. Uživatel potvrzuje, že bude na webu sdílet pouze obsah, ke kterému má autorská práva nebo kterému bylo uděleno svolení od autora pro sdílení na tomto webu. Uživatel potvrzuje, že sdílením obsahu nebude dotčena práva třetích stran ani porušeny platné zákony.
 3. Provozovatel webu není odpovědný za aktivity uživatelů v souladu s § 5 zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.
 4. Uživatel souhlasí, že nebude při procházení webu používat nástroje nebo techniky, které by mohly narušit jeho provoz.
 5. Uživatel má možnost na webu sdílet informace, včetně tvorby kolekcí, nahrávání obrázků či komentování. Tyto komentáře a příspěvky odrážejí názory uživatelů, nikoliv provozovatele webu. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost informací v těchto příspěvcích.
 6. Provozovatel má právo kdykoli odstranit jakýkoliv uživatelský příspěvek bez nutnosti zdůvodnění.
 7. Po sdílení na webu se příspěvky stávají majetkem provozovatele, včetně všech s nimi spojených práv, ať již jde o dílo dle zákona č. 121/2000 Sb.
 8. Uživatel tímto potvrzuje, že nemá nárok na odměnu za příspěvky, které na web vloží, a nebude omezení v použití těchto příspěvků.
 9. Za vkládání příspěvků na web není uživateli poskytnuta žádná odměna.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo udělit právo k využití příspěvků třetím stranám, ať již jako výhradní nebo nevýhradní.

 

IX.

Ochrana osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních dat uživatele je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálním znění.
 2. Uživatel dává svůj souhlas se zpracováním následujících osobních dat: email, bydliště, zájmy uváděné na webu nabytekabydleni.cz, základní data z Facebooku, seznam kontaktů na Facebooku a emailová adresa Facebookového účtu.
 3. Uživatel souhlasí, že poskytovatel může zpracovávat jeho data pro plnění smluvních povinností a pro zasílání obchodních oznámení.
 4. Uživatel je si vědom, že je povinen poskytovat správné a aktuální údaje a informovat poskytovatele o jakýchkoli změnách.
 5. Osobní data budou zpracovávány až do odvolání, buď elektronicky či v papírové formě.
 6. Uživatel potvrzuje správnost svých dat a byl informován o dobrovolnosti jejich poskytnutí. Pokud má podezření na nevhodné zpracování svých dat, může požádat poskytovatele o vysvětlení či nápravu. V případě nesouhlasu může kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Poskytovatel může uživateli zasílat informace a obchodní sdělení týkající se svých služeb.

 

X.

Odstoupení od smlouvy

 1. Uživatel má v souladu s § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb. Toto odstoupení může provést zasláním žádosti o ukončení služby z emailu, který byl uveden při registraci.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že by vztah vzniklý v důsledku užívání webových stránek nebo smluvní vztah týkající se poskytování služeb měl mezinárodní charakter, dohodly se obě strany, že se budou řídit českým právním řádem.

 

 1. Veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou konečně rozhodovány rozhodčím senátem při Rozhodčím soudu Hospodářské a Agrární komory České republiky (dále jen "Rozhodčí soud"), v souladu s jeho rozhodčími pravidly, a to elektronicky podle speciálního dodatku pro on-line rozhodčí řízení. Rozhodčí senát bude tvořen třemi (3) rozhodci. Rozhodčí řízení se uskuteční v Ostravě a bude probíhat v českém jazyce. Každá strana jmenuje jednoho (1) rozhodce z listu rozhodců vedeného tajemníkem Rozhodčího soudu. Tito dva (2) rozhodci poté vyberou předsedu rozhodčího senátu. V případě, že nebudou rozhodci či předseda jmenováni v daných termínech, provede jmenování předseda Rozhodčího soudu.

 

 1. Smlouva o poskytování služeb, včetně těchto obchodních podmínek, je uložena u poskytovatele v digitálním formátu a není volně přístupná veřejnosti.

 

 1. Kontaktní údaje na poskytovatele viz: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, ČR. Email: info@epecommerce.cz.

 

 

V Brně dne 10.10.2023